KCOV > Školenia > Kvalita, geometria a metrológa > funkčné kótovanie
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

funkčné kótovanie

modul 0

Ciele školenia
Ovládať funkčné kótovanie

Účastníci
Školenie CAP nešpecializovaných v mechanike alebo jeho ekvivalent

Predpokladané znalosti
Základné informatické nástroje

Obsah
 • Technické nákresy
  • Obrázok predmetu
  • Pohľady na predmet : používané metódy, pohľad, zobrazenie a čiary, príklady a aplikačné cvičenia
 • Kótovanie
  • Všeobecnosti o kótovaní
  • Pravidlá, ktoré treba dodržať pri kótovaní
  • Nákresy prvkov
  • Kótovanie prvkov : príklady a aplikačné cvičenia
  • Reťazec kót : definícia, zobrazenie, zriadenie reťazca, prenos kót, príklady a aplikačné cvičenia
  • Aplikácie konceptu GPS
 • Lícovanie
  • Všeobecne
  • Vôle a zovretie
  • Zápis a dekódovanie nastavenia
  • Príklady a aplikačné cvičenia
Pedagogické metódy
Teoretické a praktické vyučovanie

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Vstupný test zaradenia a hodnotenie na konci školenia

Organizácia
2 dni školenia teda 16 hodín

modul 1

Ciele školenia
Ovládať základy funkčného kótovania

Účastníci
Výučný list projektanta, alebo ekvivalent
Technik vývojovej konštrukcie

Predpokladané znalosti
Ovládať základné informatické nástroje
Mať základné znalosti v mechanike

Obsah
 • Technický nákres
  • Obrázok nejakého predmetu
  • Pohľady predmetu : používané metódy, pohľad, zobrazenie a čiary, príklady a aplikačné cvičenia
 • Kótovanie
  • Všeobecnosti o kótovaní
  • Pravidlá, ktoré treba pri kótovaní dodržiavať
  • Nákresy prvkov
  • Kótovanie prvkov : príklady a a aplikačné cvičenia
  • Reťazec kót : definícia, zobrazenie, zriadenie reťazca, prenos kót, príklady a aplikačné cvičenia
  • Aplikácie konceptu GPS
 • Lícovanie
  • Všeobecne
  • Vôle a presahy
  • Zápis a dekódovanie nastavenia
  • Príklad a aplikačné cvičenia
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, aplikačné cvičenia a praktické práce.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
5 dní teda 40 hodín

modul 2

Ciele školenia
Byť schopný pochopiť špecifikácie na definičnom výkrese.

Účastníci
Všetci ľudia vlastniaci maturitu v oblasti mechaniky alebo na rovnakej úrovni.
Všetci, ktorí absolvovali modul 1

Predpokladané znalosti
Ovládať čítanie výkresu.
Poznatky základov rýroby

Obsah
 • Pravidlá funkčného kótovania
 • Kótovanie definyčného výkresu
 • Reťazec kót
 • Vypočítanie hraničných vôlí
 • Princíp tolerancií
 • Rozmerové tolerancie
 • Geometrické tolerancie
 • Tolerančné zóny, referenčné prvky, tolerancované prvky
 • Cvičenia a aplikácie na skutočných prípadoch
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, aplikačné cvičenia a praktické práce.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
16 hodín, teda 2 dni

modul 3

Ciele školenia
Byť schopný pochopiť špecifikácie na definičnom výkrese.

Účastníci
Všetky osoby vlastniace vyšší stupeň technického osvedčenia v oblasti mechaniky, alebo jeho ekvivalent
Tvorca vývojovej konštrukcie

Predpokladané znalosti
Ovládať čítanie výkresu
Ovládať funkčné kótovanie
Ovládať informatické nástroje

Obsah
 • Pravidlá funkčného kótovania
 • Kótovanie definičného nákresu
 • Postup určenia špecifikácií : povaha a telerancie
 • Cvičenia a aplikácie v reálnych prípadoch
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, aplikačné cvičenia a praktické práce.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
16 hodín teda 2 dni
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania