Hydraulické systémy

Úvod do priemyselnej hydrauliky (Oblasti použitia, porovnanie mechanické a elektrické systémy, špecifiká prevádzky hydraulických systémov).

Hydraulické systémy Modul 0

Cieľ školenia

Oboznámiť sa s funkciou základných komponentov obvyklých hydraulických systémov a ich aplikácií, analyzovať chovanie sa kvapalín, diagnostikovať hydraulický systém, naučiť sa vykonávať korektívnu údržbu obvyklých hydraulických zariadení.

Obsah modulu:

  • Základné pojmy: prenos energie prostredníctvom tekutiny (energia, výkon, účinnosť), hydraulické značky, hydraulické schémy (zásady kreslenia, čítanie).
  • Prvky na transformáciu energie: hydrogenerátory, hydromotory, parametre a charakteristiky, výpočet základných parametrov.
  • Parametre hydraulických systémov: tlak v systéme (výpočet, nastavenie, tlaková strata), riadenie tlaku v hydraulických systémoch, tlak v obvode s akumulátorom.
  • Parametre hydraulických systémov: prietok v systéme (výpočet, nastavenie). Riadenie prietoku v hydraulických systémoch.
  • Zapojenie typických hydraulických obvodov: sériové radenie, paralelné radenie, sekvenčné obvody, diferenciálne zapojenie. Uzavretý hydraulický obvod (výkon, tlak, prietok).
  • Zásady prevádzky hydraulických systémov: zásady montáže hydraulického systému, zásady uvedenia hydraulického systému do prevádzky. Znečistenie a filtrácia pracovnej kvapaliny, metódy a prostriedky filtrácie hydraulickej kvapaliny.
  • Korektívna údržba hydraulických zariadení: metodický postup pri vyhľadávaní porúch, znovu uvedenie systému do prevádzky a nastavenie

Cieľová skupina

Technici údržby, všetci so záujmom o problematiku dopravy tekutín.

Požadované vedomosti

Ovládať základné pojmy z oblasti tekutinových mechanizmov. Ovládať základné pojmy z oblasti tekutinových mechanizmov.

Pedagogické metódy

Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia na špecializovaných zariadeniach doplnené príkladmi z praxe.

Školitelia

Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia

Výstupy

Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Doba trvania školenia

5 dní, spolu 40 hodín