Priemyselná údržba

Školenie poskytuje zameranie na problematiku priemyselnej údržba - ciele údržby, údržba ako súčasť výrobného procesu.

Priemyselná údržba
Modul 0

Cieľ školenia

Cieľom modulu Priemyselná údržba je oboznámenie sa s konceptom Totálne produktívnej údržby a štandardizáciou údržbárskych činností ako kľúčového prvku tohto konceptu, spoznať metódy bezdemontážnej diagnostiky a oboznámiť sa s renovačnými technológiami.

Obsah modulu:

  • Totálne produktívna údržba (TPM)-Teoretická časť: koncept TPM (Totálne produktívnej údržby), štandardizácia údržbárskych činností, štandardy pre preventívnu a autonómnu údržbu, štandardy pre odstavovanie a spúšťanie strojov. Riziká pri prevádzke strojov, hodnotenie a minimalizácia rizík pri prevádzke strojov.
  • Praktická časť: návrh a vytvorenie štandardov pre prevádzku a diagnostiku strojov, analýza rizík konkrétneho výrobného stroja.
  • Metódy bezdemontážnej diagnostiky
  • Základy tribológie - prezentácia základných druhov opotrebenia vedúcich ku vzniku porúch, možnosti ich eliminácie pomocou mazania, vhodným konštrukčným riešením.
  • Renovačné technológie - montáž a demontáž strojov a zariadení, spôsoby renovácie súčiastok, povrchové úpravy.

Cieľová skupina

Technici údržby

Požadované vedomosti

Ovládať základné technické pojmy z oblasti údržby , mechaniky.

Pedagogické metódy

Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia na špecializovaných zariadeniach doplnené príkladmi z praxe.

Školitelia

Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia

Výstupy

Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia

Doba trvania školenia

3 dni, spolu 24 hodín