Normalizácia a metrológia v priemyselnej praxi

Oboznámiť sa so základnými pojmami, postupmi a dokumentami z oblasti technickej normalizácie.

Normalizácia a metrológia Modul 0

Cieľ školenia

Oboznámiť sa so základnými pojmami, postupmi a dokumentami z oblasti technickej normalizácie, získať podrobnejšie vedomosti o normatívnom základe konkrétnej priemyselnej oblasti podľa dohody s účastníkmi školenia.

Obsah modulu:

  • Základné pojmy z oblasti infraštruktúry kvality, kompetencie a pôsobnosť jednotlivých inštitúcií s väzbou na priemyselnú prax.
  • Orgány SR zodpovedné za technickú normalizáciu, koncepcia, program technickej normalizácie, plán technickej normalizácie
  • Štruktúra a činnosť európskych a medzinárodných normalizačných organizácií (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC), členstvo a postavenie ÚNMS SR v európskych normalizačných inštitúciách, medzinárodná spolupráca.
  • Proces tvorby technických noriem, ich schvaľovania, vydávania a distribúcie, opravy a zmeny v technických normách, proces revízie a konsolidácie, rušenie technických noriem.
  • Zásady používania technických noriem – skupiny noriem, záväznosť, citovanie noriem, harmonizované normy, úhrady za používanie noriem.
  • Normalizácia v oblasti podľa požiadaviek uchádzačov – aktuálne normy, trendy, terminologické normy v oblastiach podľa vopred vyjadrených požiadaviek uchádzačov.

Cieľová skupina

Odborní pracovníci z oblasti zabezpečovania kvality v podniku, manažéri kvality, technickí pracovníci z konkrétnej oblasti priemyselnej praxe.

Požadované vedomosti

Ovládať základné pojmy z oblasti manažérstva kvality.

Pedagogické metódy

Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia, doplnené príkladmi z praxe.

Školitelia

Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia z STU a príslušných inštitúcií infraštruktúry kvality.

Výstupy

Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Doba trvania školenia

3 dni, spolu 24 hodín