Normatívny základ v metrológii

Oboznámiť sa s normalizačnou činnosťou v oblasti metrológie, postavenie technických noriem a ich používanie.

Normatívny základ v metrológii Modul 0

Cieľ školenia

Oboznámiť sa s normalizačnou činnosťou v oblasti metrológie, postavenie technických noriem a ich používanie, metrologické zabezpečenie priemyselnej výroby, systémy manažérstva kvality a ich normatívny základ

Obsah modulu:

  • Základné pojmy z oblasti infraštruktúry kvality, kompetencie a pôsobnosť jednotlivých inštitúcií s väzbou na priemyselnú prax.
  • Orgány SR zodpovedné za technickú normalizáciu, koncepcia, program technickej normalizácie, plán technickej normalizácie.
  • Štruktúra a činnosť európskych a medzinárodných normalizačných organizácií (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC), členstvo a postavenie ÚNMS SR v európskych normalizačných inštitúciách, medzinárodná spolupráca
  • Proces tvorby technických noriem, ich schvaľovania, vydávania a distribúcie, opravy a zmeny v technických normách, proces revízie a konsolidácie, rušenie technických noriem.
  • Zásady používania technických noriem – skupiny noriem, záväznosť, citovanie noriem, harmonizované normy, úhrady za používanie noriem.
  • Úloha metrológie vo firme, metrologické zabezpečenie meradiel.
  • Systém manažérstva meraní a systém manažérstva kvality, príslušná normatívna báza, hlavné črty, metódy a postupy.
  • Procesy systému manažérstva meraní. Analýza a zlepšovanie, monitorovanie a meranie.
  • Plánovanie merania, meranie a spracovanie nameraných údajov. Normatívne a iné dokumenty, návody, postupy a príklady.

Cieľová skupina

Odborníci z oblasti manažérstva kvality, technickí a odborní pracovníci, zodpovedajúci za merania v príslušnej organizácií.

Požadované vedomosti

Ovládať základné pojmy z oblasti manažérstva kvality, metrológie.

Pedagogické metódy

Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia, doplnené príkladmi z praxe.

Školitelia

Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia z STU aj z príslušných inštitúcií infraštruktúry kvality.

Výstupy

Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia

Doba trvania školenia

5 dní, spolu 40 hodín