Inteligentné snímače

Kurz zameraný na informačné podsystémy riadiacich systémov. Zber a základné spracovanie procesných veličín.

Inteligentné snímače
Modul 0

Cieľ školenia

Oboznámenie sa s funkciami a základnými princípmi snímačov. Funkcia snímačov v riadiacom a regulačnom procese. Informačný podsystém riadiaceho systému. Fyzikálne princípy snímačov, premena neelektrického signálu na elektrický. Statické a dynamické charakteristiky snímačov.  Snímače pre manipulačnú a spracovateľskú technológiu. Voľba snímačov na základe snímaného materiálu a podmienok okolia. Štandardné a inteligentné snímače procesných veličín. Štruktúra meracieho reťazca, porovnanie vlastností. Hodnotenie vlastností meracích prevodníkov pre riadiace systémy priemyselných procesov. Snímače s pripojením na zbernicu AS-interface.

Obsah modulu:

  • Magnetické proximitné snímače,
  • Indukčné proximitné snímače,
  • Kapacitné proximitné snímače,
  • Optické bezdotykové snímače,
  • Aplikácie proximitných snímačov,
  • Ultrazvukové proximitné snímače,
  • Hodnotenie spôsobilosti ultrazvukového snímača vzdialenosti,
  • Hodnotenie spôsobilosti indukčného proximitného snímača vzdialenosti,
  • Štandardné a inteligentné snímače spojitých procesných veličín.

Cieľová skupina

Technici údržby, údržbári, majstri údržby , technickí pracovníci vo výrobe.

Požadované vedomosti

Ovládať základné technické pojmy z oblasti senzoriky.

Pedagogické metódy

Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia, doplnené príkladmi z praxe.

Školitelia

Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia z STU.

Výstupy

Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Doba trvania školenia

4 dni, spolu 32hodín