Majster údržby

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov kurzu so základnými požiadavkami kladenými na prácu majstra údržby.

Majster údržby Modul 0

Cieľ školenia

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov kurzu so základnými požiadavkami kladenými na prácu majstra údržby. Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy, koordinovať početné činnosti údržbárskeho procesu, ovládať počítačové programy, moderné metódy v organizácii a riadení údržby a získajú prehľad v moderných technológiách.

Obsah modulu:

  • Základy priemyselnej údržby
  • Korektívna údržba
  • Preventívna údržba, Technológia opráv
  • Terminológia, Kvalita, Informačné systémy, Manažérske techniky

Cieľová skupina

Majstri a technici, Špecialisti údržby

Požadované vedomosti

Ovládať základy mechaniky zariadení, základy technickej predstavivosti.

Pedagogické metódy

Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia, doplnené príkladmi z praxe.

Školitelia

Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia z STU.

Výstupy

Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Doba trvania školenia

6 dni, spolu 48 hodín