O nás

V kooperácii Ministerstva školstva Francúzskej republiky, Ministerstva školstva Slovenskej republiky, firmy PSA Peugeot Citroën Slovakia, troch stredných škôl - Strednej priemyselnej školy v Bratislave, Združenej strednej priemyselnej školy v Trnave a Strojníckej fakulty STU v Bratislave bolo v roku 2004 vytvorené vzdelávacie centrum „Inštitút vzdelávania pre PSA Peugeot Citroën“. Cieľom tohto centra bolo nielen v etape výstavby závodu a prípravy výroby v PSA Peugeot Citroën Slovakia umožniť vyškolenie potrebného počtu pracovníkov na rôzne pozície v závode, ale aj výrazne rozšíriť technické - laboratórne vybavenie v zainteresovaných školách za účelom skvalitnenia výučby odborných predmetov. V neposlednom rade sa takto vytvoril aj priestor pre realizáciu rôznych foriem ďalšieho vzdelávania pracovníkov z rôznych podnikov či rekvalifikačných kurzov. Preto po ukončení projektovej etapy viazanej na PSA Peugeot Citroën Slovakia zúčastnené vzdelávacie inštitúcie vytvorili v januári 2008 združenie „Koordinačné centrum odborného vzdelávania“ (KCOV) s cieľom poskytovať vzdelávanie a školenie pracovníkov priemyselných podnikov v rôznych oblastiach a vo forme doplnkových aktivít realizovať rôzne konzultačné a poradenské služby.

V súčasnej dobe je konkurencieschopnosť podniku podmienená aj sústavným vzdelávaním zamestnancov. Zavádzanie nových technológií, zvyšovanie stupňa automatizácie výroby či zabezpečenie vysokej kvality výrobkov kladú zvýšené nároky aj na kvalifikáciu zamestnancov. Preto vzdelávacie inštitúcie združené v Koordinačnom centre odborného vzdelávania vytvorili širokú ponuku školení a tréningov zamerané na zvyšovanie zručnosti a znalostí zamestnancov v rôznych oblastiach pri zohľadnení konkrétnych požiadaviek firiem. Tieto školenia a praktické tréningy sú realizované na komplexných zariadeniach s cieľom získania praktických i teoretických zručností nielen na konkrétnom stroji, ale na aj na celom komplexe zariadení – výrobnej linke.

Samotné vzdelávanie prebieha individualizovanou formou, kde na základe modulárnej štruktúry je obsahová náplň školení či tréningov pripravená pre každého účastníka individuálne podľa jeho súčasných znalostí a zručností zistených na základe vstupných testov a pri zohľadnení požiadaviek vyplývajúcich z jeho pracovnej pozície či perspektívy jeho ďalšieho rastu v podniku. Na konci každého školenia je pomocou testov spracované hodnotenie účastníka zamerané na hodnotenie jeho aktivity počas školenia, stupňa osvojenia si nových teoretických poznatkov a praktických zručností. V prípade záujmu môžeme pre účastníkov zabezpečiť ubytovanie v rôznych kvalitatívnych reláciách.

Pracoviská

 • Strojnícka fakulta STU
 • Stredná priemyselná škola strojnícka
 • Stredná priemyselná škola

Organizačná štruktúra

 • KCOV kancelária SJF STU SJF STU Mýtna 36, 812 31 Bratislava
  • KCOV kancelária SJF STU SJF STU Mýtna 36, Bratislava
  • SPŠ Strojnícka Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
  • Stredná priemyselná škola Komenského 1, Trnava

Certifikovaný lektori

29 certifikovaných lektorov v oblastiach:

 • priemyselnej údržby
 • mechanickej údržby
 • priemyselnej automatizácie
 • elektrotechniky
 • hydrauliky
 • pneumatiky
 • mechaniky
 • riadenia výroby
 • kvality
 • metrológie a 3D merania
 • logistiky
 • tokov súčiastok a tokov automobilov
 • výkresovej dokumentácie a kótovania
 • mechanickej a elektrickej montáže
 • technickej podpory
 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Galéria