Pneumatické systémy

Kurz zameraný na problematiku a fungovanie pneumatických systémov.

Pneumatické systémy Modul 0

Cieľ školenia

Cieľom modulu pneumatické systémy je oboznámiť sa s funkciou a vlastnosťami pneumatických komponentov.

Obsah modulu:

  • Základy pneumatických systémov (Základné pojmy, energia tekutiny, Jednotky, princípy a základné vzťahy, Výroba, úprava a distribúcia stlačeného vzduchu)
  • Výkonové prvky pneumatických systémov (Pneumatické motory. Typy, funkcia, dimenzovanie, Ventily – funkcia, výberové kritériá, spôsoby ovládania, dimenzovanie, Riadenie rýchlosti pneumatických pohonov)
  • Riadiace prvky pneumatických pohonov (Ručné ovládacie prvky, Snímače polohy. Snímače tlaku, Základné logické prvky)
  • Pneumatické obvody (Typické zapojenia pneumatických pohonov, Kombinačné a sekvenčné obvody)

Cieľová skupina

Technici údržby

Požadované vedomosti

Ovládať základné technické pojmy z oblasti pneumatických systémov.

Pedagogické metódy

Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia na špecializovaných zariadeniach doplnené príkladmi z praxe.

Školitelia

Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia.

Výstupy

Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Doba trvania školenia

5 dní, spolu 40 hodín