KCOV > Školenia > Automatizované systémy a robotika > automatizované systémy
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

automatizované systémy

modul 0

Ciele školenia
Na základe jednoduchého systému a poskytnutých zadávacích podmienok:
 • Vypracovať funkčnú organizáciu informačného reťazca.
 • Vypracovať funkčnú organizáciu energetického reťazca.
 • Pochopiť rozvod, premenu energií
Účastníci
Všetky osoby, ktoré majú základné technické znalosti.

Predpokladané znalosti
Ovládať základnú technickú slovnú zásobu a jednoduché technické princípy.

Obsah
 • Funkčná organizácia informačného reťazca
  • Funkcie : získať, spracovať, odovzdať
  • Funkcia : Ovládanie výkonu
 • Funkčná organizácia energetického reťazca
  • Funkcie : dodávať, rozvádzať, meniť, prispôsobiť, previesť
 • Rozvod a modulácia energie
  • Globálna funkcia (ovládanie pomocou všetko alebo nič, ovládanie moduláciou energie)
  • Prvky rozvodu a modulácie energie :
  • Silové/ výkonové okruhy a pridružené schémy
  • Jednoduché charakteristiky vstupov a výstupov prvku rozvodu energie
 • Premena energie
  • Globálna funkcia
  • Prvky premeny energie (motory, piesty, ventily, základné pojmy o riadených osiach)
  • Jednoduché charakteristiky vstupu – výstupu prvku premeny energie
 • Informácia
  • Povaha informácie (logická, analogická, numerická)
  • Systémy číslovania (2 sústava , 10 sústava, 16 sústava)
  • Kódovanie
  • Signál : vlastnosti, dočasný rozvoj (chronogram)
  • Detektory a snímače
  • Jednoduché vlastnosti meranej veličiny a signálu výstupu
  • Typológia snímačov
 • Správanie logických kombinačných systémov
  • Logické premenné, logické operátory (ALEBO, A, NIE)
  • Logické návrhy (porovnania)
  • Popisové nástroje (pravdivostná tabuľka, logické rovnice, logigram)
  • TeóriaDe Morgan
 • Správanie logických sekvenčných systémov
  • Definícia sekvenčného systému
  • Funkcia pamäte, funkcia počítania, operátor omeškania
  • Model týkajúci sa chovania GRAFCETU :
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, aplikačné cvičenia a praktické práce.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
5 dní školenia, teda 40 hodín

modul 1

Ciele školenia
Na základe jednoduchého systému a poskytnutých zadávacích podmienok:
 • Čítať model správania sa GRAFCET (norma CEI 60848).
 • Čítať pneumatickú alebo elektrickú schému.
 • Zmeniť v programe API, parametre časovania, počítadla, hodnotu jedného hesla za pomoci konzly programovania (počítač)(norma 61131-3).
 • Použiť konzolu programovania pre vyhlľadanie príčinu nefunkčnosti.
 • Analyzovať pracovnú situáciu, informovať nadriadených o možných nebezpečných situáciách, uplatniť jednoduché opatrenia na zníženie rizík.
Účastníci
Všetky osoby, ktoré absolvovali modul školenia “AUTOM0”
Technik údržby, špecialista v automatizácii.

Predpokladané znalosti
Ovládať kombinačnú a sekvenčnú logiku
Ovládať základné informatické nástroje

Obsah
 • Interná funkčná analýza automatizovaného systému.
 • Informačný reťazec.
 • Energetický reťazec.
 • Fungovanie systému.
 • Rozhranie človek – stroj.
 • Dohľad, pomoc pri údržbe.
 • Bezpečnosť.
 • Skúšanie a nastavenia pre zabezpečenie fungovania.
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, aplikačné cvičenia a praktické práce.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
10 dní školenia, teda 80 hodín

modul 2

Ciele školenia
Na základe výrobné automatizovaného systému a poskytnutých zadávacích podmienok,
 • Vybrať a vložiť nové komponenty,
 • Zmeniť model GRAFCET správania (norma 60848),
 • Zmeniť pneumatickú a elektrickú schému,
 • Zmeniť špecifikáciu režimov chodu a zastavenia,
 • Zmeniť program API, za pomoci konzoly programovania (počítač) (norma 61131-3),
 • Nastaviť komunikačné spojenie medzi 2 zariadeniami,
 • Zmeniť alebo pridať premenné v serveri údajov OPC (OFS Schneider),
 • Zmeniť jednu stranu obrazovky v prehliadači (PcVue 32),
 • Používať konzolu programovanie na vyhľadávanie príčiny nejakej poruchy,
 • Analyzovať pracovnú situáciu, navrhnúť a uplatniť opatrenia zníženia rizík.
Účastníci
Všetky osoby, ktoré prešli školením « automatizované systémy modul 1 »
Všetky osoby, ktoré vlastnia odborný výučný list
Technik automatizér

Predpokladané znalosti
Absolvovať « modul 1 automatizovaných systémov ».
Ovládať programovanie na API a IHM
Poznať elektrické a pneumatické technológie

Obsah
 • Vnútorná funkčná analýza automatizovaného zariadenia
 • Reťaz informácií
 • Reťaz energie
 • Fungovanie zariadenia
 • Dialóg človek – stroj
 • Komunikácia
 • Dohľad, pomoc pri údržbe
 • Bezpečnosť
 • Testy a nastavenia na základe zabezpečenia fungovania
 • Overenie výkonov
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.
Praktické práce.

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní technickí školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
10 dní školenia, teda 80 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania