Optimalizácia vykurovania v bytových objektoch vzhľadom na tepelnú pohodu

Cieľ školenia

Získať základné znalosti ohľadom vykurovacích systémov v bytových priestoroch a ich optimalizácia vzhľadom na ekonomickú návratnosť a tepelnú pohodu v interiéri. Účastník školenia po absolvovaní bude mať dobrý prehľad o meraní teplôt a vlhkosti rôznymi typmi snímačov ako aj ďalších parametrov, ktoré vplývajú na tepelnú pohodu.

Obsah modulu:

  • Presné určovanie teploty v referenčných miestnostiach pomocou analógových a digitálnych snímačov teplôt ALMEMO
  • Snímanie strednej radiačnej teploty a vlhkosti pomocou špeciálneho guľového teplomeru ALMEMO
  • Podrobné znalosti o požiadavkách ochrany zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Vyhodnotenie meraných údajov a podrobná analýza aktuálnej spotreby ako aj dodržiavania tepelnej pohody, identifikácia možností pre optimalizáciu.
  • Rozbor aplikovaných možnosti optimalizácie vykurovania a ich porovnanie vzhľadom na technické, ekonomické a zdravotné hľadisko, výber najlepších možností vzhľadom na jednotlivé aspekty a výber celkovej najlepšej alternatívy.

Cieľová skupina

Technický pracovníci v obore vykurovania.

Požadované vedomosti

Ovládať základné znalosti a pojmy o systémoch a zariadení používaných v oblasti vykurovania.

Pedagogické metódy

Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia, doplnené príkladmi z praxe.

Školitelia

Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia z STU a príslušných inštitúcií infraštruktúry kvality.

Výstupy

Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Doba trvania školenia

3 dni, spolu 24 hodín.